TIETOSUOJAREKISTERISELOSTE

1.Rekisterin nimi

Import Numero 1 Oy markkinointirekisteri
 

2. Rekisterinpitäjä
Import Numero 1 Oy
Postiosoite: Lautamiehentie 1, 02770 ESPOO
Puhelin: 0103214000
Sähköposti: noproblem@nro1.com

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja voidaan käyttää Import Numero 1 Oy:n sekä asiakas- ja yhteistyökumppaniviestintään.

 

4. Rekisteröidyt henkilöryhmät
Henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde tai henkilö kuuluu rekisterinpitäjän sidosryhmään.

 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot henkilöistä ja yrityksistä:
  • Nimi
  • Rooli organisaatiossa
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yritys/organisaatio
  • Yrityksen toimialaluokka
  • Yrityskoko ja liikevaihto tai -luokka
  • Yrityksen yhteystiedot
  • Muita yrityksen toimintaa kuvaavia luokittelutietoja

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään verkkosivulla olevilla yhteydenottolomakkeilla, messutapahtumissa ja asiakkaiden yhteydenottojen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Lisäksi henkilötietoja kerätään Import Numero 1 Oy:n asiakastietokannoista. Henkilötietoja voidaan kerätä myös Suomen Asiakastiedosta sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekisterinpitäjien rekistereistä. Edellytämme yhteistyökumppaneilta henkilötietosuojalain mukaisia menettelymalleja rekisteritietojen keräyksessä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Import Numero 1 Oy:n tai sen alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen asettamin rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

 

8. Tietojen siirto EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä eikä säilytetä EU:n ja ETA:n ulkopuolella,

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteita
9.1 Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.

 

9.2 Digitaalisessa muodossa käsiteltävät tiedot
Toteutuksessa hyödynnetään teknistä tietosuojaa, jolla huolehditaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Vain määrätyillä Import Numero 1 Oy:n työntekijöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolositoumuksen.

 

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot nähdäkseen.

 

11. Tietojen oikaisu ja poistaminen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita.

 

12. Ilmoitusvelvoite henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.